Hem Slöjden Träden Materialen Verktygen Gör själv Skogen Klimatsmart
Mer info om...
Materialen
» Fnösketicka
» Katning
» Krokvuxet virke
» Näver
» Reaktionsved/Tjurved
» Rotben
» Rötter
» Stamkvistning
» Svallved
» Vril

Länkar
» Allemansrätten
» Fetvedens vänner

Bildgalleri
» Stamkvistning
» Materialen
» Alla bilder


Materialen / Stamkvistning

Träd som växer tätt har en förmåga att rensa sig själva från kvistar genom att de understa grenarna dör och ramlar av på grund av ljusbrist. Samtidigt dras kronorna mot ljuset vilket ger raka och högväxta stammar. För att främja naturlig stamkvistning och uppnå högväxta träd kan snabbväxande trädslag blandas in i planteringen. Träden kan också stamkvistas manuellt.

Främsta syftet med stamkvistning är att skapa kvalitetsvirke med små eller obetydliga kvistar. Kvistningen utförs på unga träd ca 5-10 cm i brösthöjdsdiameter. Enbart träd med klena kvistar och raka grenvinklar väljs ut. Det är viktigt att skära eller såga av kvistarna tätt intill stammen så att snittytan blir fullkomligt jämn.

Tall, ek, ask, björk och en är trädslag som går bra att kvista. Enar som stammats upp och stamkvistats kan användas till gärdsgårdsstörar eller stolpar. Gran är inte lämplig att stamkvista eftersom det lätt går röta i den.


Stamkvistade tallar

Stamkvistning